Zo werkt het voor werkgevers

Wonen waar je werkt biedt verschillende voordelen aan bedrijven en haar werknemers. De diensten van WWR zijn gericht op een passende ondersteuning van werkgevers en hun werknemers.

Welke diensten leveren wij?

 • Matching één op één. WWR biedt een passend aanbod op basis van de klantwensen. Niet alleen op woningeigenschappen, maar op veel meer aspecten, die in traditionele bemiddeling niet aan de orde komen, maar zeer bepalend (kunnen) zijn voor woonkwaliteit en woongenot.
 • Nieuw personeel bemiddelen. Nieuw personeel aantrekken en faciliteren kan mede door passend woonaanbod.
 • Bestaand personeel ondersteunen. Werknemers in (tijdelijke) problemen mede door hun woonsituatie en/ of woonlasten kunnen snel en professioneel geholpen worden.
 • Tijdelijk personeel huisvesten en/ of personeel tijdelijk huisvesten. Bij tijdelijke woonvraag kan WWR gericht maatwerk leveren.

Hoe kunt u meedoen

Ook in de ondersteuning van werkgevers werkt WWR vraaggericht; elke werkgever heeft tenslotte andere behoeften en prioriteiten in ondersteuning op het vlak van wonen en mobiliteit.

In de beginfase van de samenwerking zijn aan deelname van werkgevers nog geen kosten verbonden. Na een proefperiode van 3 maanden kan in onderling overleg een keuze worden gemaakt voor:

Lidmaatschap – naar rato aantal aangemelde medewerkers

 • Naar rato van het aantal (tot diensten van WWR toegelaten) medewerkers op jaarbasis. Indicatief voor 2015 is een minimale bijdrage van ca € 200,- voor organisaties vanaf 10 medewerkers. Hoe meer medewerkers aangemeld, des te lager het tarief. U bepaalt zelf hoeveel c.q. welke groep medewerkers u aanmeldt; het hele personeelsbestand of specifieke groepen. Koepelorganisaties en ondernemersverenigingen (bijv. op bedrijventerrein) kunnen als collectief medewerkers aanmelden.
 • Dit leidt tot een bijdrage voor werkgevers(-organisaties) van ca € 2,- tot max. € 20,- per jaar per deelnemend medewerker. Lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar of naar aantal deelnemers aanpasbaar.
 • Werkgever biedt ‘toegang’ tot informatiekanalen naar werknemers. WWR informeert werknemers over de kosteloze dienst. Intake via enquête. Geen verplichting werkgever en/ of werknemer.

 Lidmaatschap – bijdrage per klant

 • Bijdrage per klant afhankelijk van de situatie en aanleiding voor woningkeuze (tijdelijke ondersteuning medewerker, tijdelijke medewerker, nieuwe medewerker, keuze voor sociale huur). In onderling overleg worden afspraken in een overeenkomst vastgelegd.
 • NB Bij keuze van de werknemer voor een woning in de koopsector of vrije huursector zijn hier voor werkgever en werknemer nooit kosten aan verbonden.

Arrangement Maatwerk

 • Samenwerkingsovereenkomst met WWR op basis van de specifieke vraag van werkgever. Bijvoorbeeld gericht op specifieke en/ of tijdelijke huisvesting voor bepaalde klantgroepen. Prestatiecontract als optie.
 • Diensten WWR als secundaire arbeidsvoorwaardes (specifieke diensten voor specifieke groepen medewerkers). Bijv. alleen voor specifieke groepen: werknemers met grote reisafstand, nieuwe medewerkers, bepaalde loonschaal, incidentele gevallen, tijdelijke woonvormen flexwerkers etc.)

Arrangement Full Service

 • WWR ‘ontzorgt’ werkgever op alle woongerelateerde vraagstukken van alle medewerkers, ongeacht omvang en intensiteit.

De relatie tussen WWR en uw organisatie wordt altijd schriftelijk overeengekomen.
De overeenkomst is periodiek en enkelzijdig door werkgever opzegbaar.

Informatie voor werkgevers

Brochure WWR